§1. Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.kobiecyangielski.pl oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
c. Ustawa Kodeks Cywilny
d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.kobiecyangielski.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
b. Sprzedawca – KOBIECY Angielski Jolanta Czauderna z siedzibą przy ul. Skarbka z gór 134C/38, 03-287 Warszawa o numerze NIP 9372332884, REGON 146219900 będący właścicielem Sklepu;
c. Klient - podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
e. Towar lub Towary – produkty, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;
f. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia;
g. Umowa – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Klientem a Sprzedawcą
h. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
i. Rejestracja – utworzenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie, ułatwiającego składanie Zamówień;
j. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
k. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji,
l. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich
m. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
n. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
o. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu,
4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
6. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§2.Składanie Zamówień


1. Klient Sklepu może złożyć Zamówienie w Sklepie korzystając ze swojego Konta Klienta lub też bez potrzeby rejestracji, wypełniając formularz Zamówienia.
2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
3. Towary w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Jeżeli Towar ma wadę, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w Kodeksie Cywilnym, o czym piszemy także niżej.
4. Sprzedawca może prowadzić okresowo lub jednorazowo akcje rabatowe i promocyjne wobec wybranych Klientów lub grupy Klientów. Akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odpowiedniego regulaminu.
5. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towarów oraz określa ilość Towarów, formę Płatności i dostawy. Wybrane Towary trafiają do Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę Zamówienia.
6. Aby zrealizować prawidłowo Zamówienie i potwierdzić wszystkie elementy zawieranej Umowy, Sprzedawca potrzebuje następujących Danych:
o imię i nazwisko Klienta,
o adres dostawy,
o numer telefonu,
o adres e-mail.
7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności Danych Sprzedawca będzie próbował się skontaktować z Klientem w celu weryfikacji Danych.
8. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia Klient powinien kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Klienta Towary.
9. Po wysłaniu do Sprzedawcy zamówienia w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca prosi o kontakt w przypadku nie otrzymania przez Klienta maila z potwierdzeniem zamówienia.
10. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wybrane przez Klienta Towary, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
11. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, karty debetowej, przelewu internetowego, korzystając z systemu szybkich przelewów internetowych albo przy odbiorze Towarów (płatność za pobraniem). Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po otrzymaniu od Klienta płatności.
12. Sprzedawca może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy zawartej przed powyższymi zmianami.
13. Jeżeli zamówione Towary będą niedostępne w Sklepie i Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy a Sprzedawca niezwłocznie zwróci pieniądze za dokonaną transakcję.

§3. Konto


1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta, poprzez Rejestrację. Składając Zamówienia przy użyciu swojego Konta Klienta, Klient nie musi każdorazowo podawać Danych, a także ma możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu.
2. W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie Sklepu elektronicznego formularza rejestracyjnego.
3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. Klient powinien podać w szczególności następujące dane:
o imię i nazwisko,
o adres e-mail,
o numer telefonu,
o hasło.
4. Klient musi podać poprawne Dane, aby Sprzedawca mógł prawidłowo i sprawnie zrealizować składane Zamówienia.
5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest wybranym przez Klienta hasłem, które można zmienić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronach Konta.
6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory może z niego korzystać. Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość aktywacyjna. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i prowadzi do zawarcia umowy.
8. Dane mogą być edytowane i poprawiane, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Klient może także uzupełnić swoje Dane w Koncie w szczególności o następujące dane:
o adres,
o numer telefonu,
o data urodzenia,
o w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§4.Płatności1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Klienta metody płatności.
2. W zakresie płatności z góry(przed realizacją Zamówienia) Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
a. płatność kartą płatniczą debetową lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego (Tpay) – opłata za zamówienie za pomocą kart Visa lub MasterCard;
b. płatność przelewem elektronicznym – opłata za zamówienie za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku z jednego z wybranych banków: Alior Bank SA, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Inteligo, mBank, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, Eurobank, Citibank Handlowy SA, Credit Agricole Polska SA, Getin Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Idea Bank, Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Neo Bank, Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Smart Bank, Plus Bank SA, Toyota Bank, Volkswagen Bank;
c. płatność z konta PayPal - opłata za zamówienie za pomocą przelewu z konta PayPal lub karty z nim skonfigurowanej;
d. przelew na rachunek firmowy Sprzedawcy;
e. płatność ratalna - opłata za zamówienie za pośrednictwem systemu ratalnego Alior Raty.
3. W zakresie płatności za pobraniem (tylko wysyłka Standard na terenie UE) – opłata za zamówienie następuje w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera.
4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (Tpay lub PayPal) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora wymaga dokonania rejestracji w wybranym serwisie płatniczym.
5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności od zewnętrznego operatora płatniczego.
6. Płatności za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej) mogą być dokonywane poprzez płatność gotówką kurierowi dla Zamówień realizowanych przez firmę kurierską.
7. Sprzedawca automatycznie wystawia Fakturę dla klientów którzy podają numer NIP przy składaniu zamówienia.
8. Sprzedawca akceptuje metody płatności wskazane powyżej. Informacja o akceptowanych metodach płatności znajduje się także na stronie głównej Sklepu.
9. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych płatności za wybraną przez Ciebie formę płatności ponad koszty ponoszone w tym zakresie przez Sprzedawcę. Wszystkie formy płatności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa Twoich danych.

§5. Dostawa


1. Towar zakupiony w sklepie www.kobiecyangielski.pl dostarczany jest na adres email wskazany w Zamówieniu lub jeśli jest to produkt fizyczny na adres dostawy podany w zamówieniu.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.
3. Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie podanym w procesie składania Zamówienia. Oraz na stronie sklepu w Koszyku zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od partnera rozliczeniowego Sprzedawcy.
4. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów, Klient otrzymuje w procesie składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia” lub drogą mailową.
5. Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, Klient powinien otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie Klient powinien poinformować obsługę Sklepu mailowo kobietki@kobiecyangielski.pl.
6. WAŻNE! W przypadku nie dokonania pełnej płatności za Zamówienie w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Informację o odstąpieniu od umowy poprzedzona jest mailowym przypomnieniem do uiszczenia opłaty za Zamówienie pod rygorem anulowania Zamówienia.

§6. Odstąpienie od Umowy


1. Jeżeli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres mailowy kobietki@kobiecyangielski.pl
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. Towary, co do których następuje odstąpienie od Umowy, należy odesłać na następujący adres pocztowy: LIFEcad Rafał Adamiak, ul. Zdziarska 83Z/28/1, 03-289 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupionego towaru wraz z kosztem dostawy poniesionym przez Klienta podczas składania Zamówienia. Zwrot tych kosztów następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
7. Sprzedawca nie ponosi kosztów wysyłki towaru od Klienta do siedziby Sprzedawcy. Koszty zwrotu Towaru ponoszone są przez Klienta. Zwroty przesłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
8. Zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy przez Klienta dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE) ZWROT NASTĘPUJE NA NUMER KONTA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7. Postępowanie reklamacyjne


1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. W celu złożenia reklamacji, należy wysłać wiadomość email na adres kobietki@kobiecyangielski.pl z opisem reklamacji.
3. Reklamowany produkt należy odesłać na adres SprzedawcY: KOBIECY Angielski Jolanta Czauderna, ul. Skarbka z gór 134C/38, 03-287 Warszawa.
4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
7. Jeżeli Towar ma wady, przysługują Klientowi następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
8. WAŻNE! Podczas odbioru zamówienia Klient powinien dokładnie sprawdzić czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, po podpisaniu listu przewozowego, Klient powinien otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie Klient powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem kobietki@kobiecyangielski.pl

§8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną


1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2. Regulamin może być bez jakichkolwiek ograniczeń pobierany ze strony www.kobiecyangielski.pl jako plik w formacie pdf, zapisywany na nośnikach pamięci oraz wydrukowany w dowolnej ilości egzemplarzy.
3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
a. Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie,
b. Wysyłka newslettera – w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące
a. połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 Mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny),
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,
c. posiadanie konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie: (i) działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika, (ii) obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, (iii) możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Kupującego.
8. Sprzedawca informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient, wprowadzane są następujące dane: Cookies, tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Klienta (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia Klientowi korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Klienta (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Klientów. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§9. Dane osobowe


1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest KOBIECY Angielski Jolanta Czauderna, ul. Skarbka z gór 134C/38, 03-287 Warszawa o nr NIP: 9372332884, REGON 146219900 właściciel portalu i sklepu kobiecyangielski.pl.
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umów. W tym celu dane mogą być powierzane do przetwarzania partnerom współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji Zamówień.
3. W razie wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, Sprzedawca może przesyłać na podany przez Klienta adres e-mail informację handlową dotyczącą Towarów w Sklepie.

§10. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.kobiecyangielski.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
2. Sprzedawca może zmienić Regulamin, o czym Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni w drodze korespondencji e-mail. Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na: 
a. zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy, także drogą korespondencji e-mail.
b. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa oraz właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie www.kobiecyangielski.pl.